Οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος των 1.000 ευρώ | Katerini News | Ειδήσεις Κατερίνη

Στις γραμματείες των σχολών τους και όχι στις εφορίες θα καταθέσουν φέτος τα δικαιολογητικά προκειμένου να πάρουν το στεγαστικό επίδομα των 1.000 ευρώ οι φοιτητές που το δικαιούνται.

Η σχετική εγκύκλιος για τη φετινή χρονιά αναμένεται να εκδοθεί έως τις αρχές του επόμενου μήνα, ενώ στις σχολές οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά έως το τέλος του Μαρτίου.

 
Η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας ή στις γραμματείες, κατά τις ημέρες και ώρες που θα ανακοινώσουν τα ιδρύματα

Οι φοιτητές, πάντως, διαμαρτύρονται ότι υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή του επιδόματος ενώ κάποιοι δεν έχουν πάρει ακόμη το επίδομα του 2013. Η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας ή στις γραμματείες, κατά τις ημέρες και ώρες που θα ανακοινώσουν τα ιδρύματα, ενώ μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις. Ο φοιτητής για να λάβει το επίδομα θα πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του όπου οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.

Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης θεωρείται ως μία πόλη ο Νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.

Οικογενειακό εισόδημα
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται.

Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του, η διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται στον φοιτητή. Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο.

Το επίδομα χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές, Ελληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξαρτήτως του τρόπου εισαγωγής τους.

Τι ισχύει για τη συγκατοίκηση σπουδαστών

Οταν δύο φοιτητές δικαιούχοι επιδότησης συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι, τότε ο κάθε φοιτητής καταθέτει τα δικαιολογητικά, αναγράφοντας το ήμισυ του ενοικίου που του αναλογεί από το ποσό που αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο, εφόσον αυτό περιέχει και τα δύο ονόματα. Οταν δύο φοιτητές συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι, αλλά ο ένας μόνο είναι δικαιούχος επιδότησης, τότε ο φοιτητής που δικαιούται την επιδότηση καταθέτει τα δικαιολογητικά (σύμφωνα με τις ήδη αναρτημένες οδηγίες) στην Οικονομική Υπηρεσία του Π.Κ., αναγράφοντας το ήμισυ του ενοικίου που του αναλογεί από το ποσό που αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο, εφόσον αυτό περιέχει και τα δύο ονόματα.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι

Για όλα τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενημερώνονται από τις σχολές τους. Τα κυριότερα είναι:

1 Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (με το γνήσιο της υπογραφής). Η σχετική αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση δίδεται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή εξουσιοδότησης με το

γνήσιο της υπογραφής.

2 α) Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής, και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι:

i) Ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δυο εξαμήνων.

ii) Η διάρκεια των σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος.

β) Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.

3 Αντίγραφο ή επικυρωμένη φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση

(εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Εντυπο Ε1) αν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το

εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με

ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

4 Αντίγραφο ή επικυρωμένη φωτοτυπία από τη Δ.Ο.Υ. της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) και τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις.

5 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (με το γνήσιο της υπογραφής) του δικαιούχου του στεγαστικού επιδόματος ότι αυτά που αναφέρονται στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Ε9) (αρχική και τροποποιήσεις αυτής) είναι η συνολική περιουσιακή του κατάσταση.

6 Στην περίπτωση εξαιρούμενης κατοικίας ή διαμερίσματος που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3000) κατοίκων απαιτείται σχετική βεβαίωση για τον αριθμό των κατοίκων από τον δήμο ή την Κοινότητα.

7 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

8 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή (βεβαίωση δήμου ή κοινότητας ή λογαριασμός ΔΕΗ).

9 Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (με το γνήσιο της υπογραφής) του δικαιούχου περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

Πηγή: www.ethnos.gr