Γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια | Katerini News | Ειδήσεις Κατερίνη

Οι επιτροπές Νομικών Υποθέσεων (JURI) και Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν σήμερα υπέρ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αντιμετώπιση της άνισης εκπροσώπησης των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των ευρωπαϊκών εταιρειών. Με τη θετική αυτή ψήφο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (το οποίο αποφασίζει από κοινού με το Συμβούλιο των Υπουργών για την πρόταση αυτή) ανοίγει τον δρόμο για την προώθηση του εν λόγω νομοσχεδίου στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ.

Η ψηφοφορία συμπίπτει χρονικά με μια νέα έκθεση για τη συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει στοιχεία για τη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων ευρωπαϊκών εταιρειών. Τα τελευταία στοιχεία (από τον Απρίλιο του 2013) δείχνουν ότι το ποσοστό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια αυξήθηκε, φθάνοντας το 16,6% (από 15,8% που ήταν τον Οκτώβριο του 2012). Τα στοιχεία δείχνουν επίσης διαφορετικά ποσοστά όσον αφορά τις θέσεις μη εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών (το ποσοστό των γυναικών αυξήθηκε σε 17,6% από  16,7% που ήταν τον Οκτώβριο του 2012) καθώς και ανώτατων στελεχών (11% έναντι 10,2%).

«Η θέσπιση αυστηρών νομοθετικών διατάξεων φέρνει αποτελέσματα. Έχουν αρχίσει να φαίνονται σημάδια προόδου. Όλο και περισσότερες εταιρείες ανταγωνίζονται για την προσέλκυση των πιο ταλαντούχων γυναικών. Γνωρίζουν ότι αν θέλουν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία δεν μπορούν να αγνοήσουν τις δεξιότητες και τα ταλέντα των γυναικών» δήλωσε σχετικά η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Δικαιοσύνης Βίβιαν Ρέντιγκ. «Χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία έχουν δώσει το παράδειγμα, θεσπίζοντας σχετική νομοθεσία και καταγράφοντας σημαντική πρόοδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τις εισηγήτριες Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και Έβελιν Ρενιέ για τις άοκνες προσπάθειές τους και τη στήριξη που παρείχαν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα πρώτα βήματα έχουν γίνει. Θα συνεχίσω τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ώστε να προχωρήσει γρήγορα το νομοσχέδιο, το οποίο εστιάζει την προσοχή στα προσόντα και την αξία των γυναικών.»

Τα κυριότερα σημεία της έκθεσης που ψηφίστηκε σήμερα από τις επιτροπές JURI και FEMM του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι τα εξής:

  • Η έκθεση τάσσεται υπέρ της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εστιάζει σε μια διαφανή και ισότιμη διαδικασία επιλογής (με βάση τις λεγόμενες «διαδικαστικές ποσοστώσεις») αντί της θέσπισης πάγιων ποσοτικών ποσοστώσεων. 
  • Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να εξαιρούνται από την εφαρμογή της οδηγίας, αλλά τα κράτη μέλη καλούνται να τις στηρίξουν και να τους παρέχουν κίνητρα, ώστε να προαχθεί σημαντικά η ίση εκπροσώπηση των φύλων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και στα διοικητικά συμβούλια.
  • Τα κράτη μέλη δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εξαιρέσουν εταιρείες από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας στις περιπτώσεις που τα μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 10% του προσωπικού.
  • Η έκθεση ενισχύει τις διατάξεις για τις κυρώσεις, προσθέτοντας μια σειρά κυρώσεων που πρέπει να είναι υποχρεωτικές, και όχι ενδεικτικές, όπως είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις κυρώσεις για αδυναμία τήρησης των διατάξεων σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής των μελών του διοικητικού συμβουλίου, πρέπει να περιλαμβάνονται ο αποκλεισμός από διαγωνισμούς για δημόσιες προμήθειες και ο μερικός αποκλεισμός από χρηματοδοτήσεις των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, αναφέρουν οι δύο επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επόμενα στάδια: Για να γίνει νόμος, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να εγκριθεί τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από τα κράτη μέλη της ΕΕ στο Συμβούλιο (το οποίο ψηφίζει με ειδική πλειοψηφία). Η σημερινή αποφασιστική ψηφοφορία έρχεται ως συνέχεια δύο θετικών γνωμοδοτήσεων από τρεις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές: τις επιτροπές Απασχόλησης (EMPL), Εσωτερικής Αγοράς (IMCO) και Οικονομικών Υποθέσεων (ECON) (MEMO/13/672). Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές JURI και FEMM, που είναι από κοινού υπεύθυνες για την πορεία της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν πλέον εγκρίνει την έκθεση. Τώρα η πρόταση θα τεθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που αναμένεται να γίνει τον Νοέμβριο.

Το Συμβούλιο, το οποίο για την πρόταση αυτή αποφασίζει ισότιμα με τον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έλαβε υπόψη την πρόοδο που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της Ιρλανδικής Προεδρίας κατά τη συνεδρίαση των υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Συμβούλιο EPSCO) στις 20 Ιουνίου 2013 (MEMO/13/584). Η Λιθουανία που ασκεί σήμερα την προεδρία του Συμβουλίου συνεχίζει τις συζητήσεις γύρω από το θέμα αυτό. 

Νέα έκθεση για τη συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων:

Η έκθεση αυτή, που δημοσιεύεται σήμερα, με θέμα τις γυναίκες και τους άνδρες σε ηγετικές θέσεις καλύπτει περίοδο έξι μηνών (Οκτώβριος 2012 – Απρίλιος 2013) κατά την οποία παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια σε 20 κράτη μέλη της Ένωσης.Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Σλοβακία, την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία. Το ποσοστό των γυναικών στα συμβούλια μειώθηκε στη Ρουμανία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Μάλτα, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο (βλ. παράρτημα 2).

Το πλέον πρόσφατο ποσοστό για όλη την ΕΕ ανέρχεται σε 16,6% και ισοδυναμεί με αύξηση 0,9% το εξάμηνο Οκτώβριος 2012 – Απρίλιος 2013  ή με ετήσιο ποσοστό αύξησης 1,7%, κάτω δηλαδή από το ποσοστό του 2,2% την περίοδο 2011-2012.

Μάλιστα, από το 2010,όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη Στρατηγική για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών (2010-2015) και έθεσε για πρώτη φορά το θέμα της ανάληψης στοχευμένων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της υποεκπροσώπησης των γυναικών στις θέσεις λήψης αποφάσεων,το ποσοστό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλιααυξήθηκε κατά 4,8% με μέσο ποσοστό αύξησης 1,9% ετησίως, που είναι σχεδόν τετραπλάσιο του ποσοστού αύξησης την περίοδο 2003-2010 (0,5 ποσοστιαίες μονάδες/έτος). Η αύξηση αυτή (βλ. παράρτημα 3) οφείλεται επίσης στην πρόταση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14 Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια (IP/12/1205 και MEMO/12/860), στην οποία είχε τεθεί ως στόχος η επίτευξη ενός ποσοστού 40% για τη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια βάσει προσόντων. Οι πρόσφατες εξελίξεις αντικατοπτρίζουν επίσης τις συζητήσεις που διεξάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάγκη μιας στοχευμένης παρέμβασης ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σημαντικότερες εξελίξεις από το 2010 και μετά σημειώθηκαν σε χώρες που έχουν ήδη θεσπίσει δεσμευτική νομοθεσία, όπως η Γαλλία (+ 14,4% με στόχο την επίτευξη 26,8%), η Ολλανδία (+8,7% με στόχο την επίτευξη 23,6%) και η Ιταλία (+8,4% με στόχο την επίτευξη 12,9%).  Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη σημασία τις θέσπισης αυστηρότερων κανονιστικών ρυθμίσεων για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων.

Η σημερινή έκθεση περιλαμβάνει επίσης μια ανασκόπηση της σημερινής κατάστασης και των τάσεων που επικρατούν όσον αφορά την εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στην πολιτική, τη δημόσια διοίκηση και τον δικαστικό κλάδο (βλ.MEMO/13/882). Παρότι η εκπροσώπηση των γυναικών και των ανδρών σε θέσεις λήψης αποφάσεων στους τομείς αυτούς είναι πιο ισοσκελισμένη απ΄ ό,τι στους κλάδους των επιχειρήσεων και της οικονομίας, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης σε πολλά κράτη μέλη.

Τα ενδιάμεσα στοιχεία που παρουσιάζονται σήμερα για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια συγκεντρώθηκαν τον Απρίλιο του 2013 και συγκρίνονται με τα δεδομένα του Οκτωβρίου 2012. Τα πλήρη δεδομένα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά.

Ισότητα των φύλων και ενδιάμεση αξιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε επίσης ενδιάμεση αξιολόγηση της γενικότερης στρατηγικής της για την ισότητα ανδρών και γυναικών (2010-2015), η οποία περιλαμβάνει 24 βασικές δράσεις σε πέντε τομείς: ισότιμη οικονομική ανεξαρτησία για γυναίκες και άνδρες, ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, ισότητα στη λήψη αποφάσεων, αξιοπρέπεια, ακεραιότητα και εξάλειψη της βίας εις βάρος των γυναικών, καθώς και προώθηση της ισότητας των φύλων πέρα από τα σύνορα της ΕΕ (βλ.MEMO/13/882).

Η αξιολόγηση έδειξε ότι στα μέσα περίπου της περιόδου που καλύπτει η στρατηγική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τηρεί τις δεσμεύσεις της. Έχει προβεί σε ενέργειες στους περισσότερους τομείς, ιδίως στην πιο ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στη λήψη οικονομικών αποφάσεων, την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, την προώθηση της ίσης αμοιβής και της ισότητας στο πλαίσιο της γενικότερης οικονομικής στρατηγικής της ΕΕ.

Ιστορικό

Στις 14 Νοεμβρίου 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας που θέτει ως ελάχιστο στόχο την παρουσία, σε ποσοστό 40%, του υποεκπροσωπούμενου φύλου στις μη εκτελεστικές θέσεις των διοικητικών συμβουλίων για τις ευρωπαϊκές εισηγμένες εταιρείες μέχρι το 2020 ή μέχρι το 2018 για τις εισηγμένες δημόσιες επιχειρήσεις (βλ. IP/12/1205 καιMEMO/12/860).

Τα βασικά στοιχεία του νομοσχεδίου είναι τα εξής:

  • Εάν, σε μια ευρωπαϊκή εισηγμένη εταιρεία, το 40% των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν είναι γυναίκες, τότε, με βάση τη νέα νομοθεσία, η εταιρεία αυτή θα πρέπει να εφαρμόσει νέα διαδικασία επιλογής των μελών του διοικητικού της συμβουλίου ώστε να δίνει προτεραιότητα στις γυναίκες υποψήφιες που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα 
  • Ο νέος νόμος δίνει μεγάλη έμφαση στα προσόντα. Κανείς δεν θα διορίζεται στο συμβούλιο μόνον και μόνον λόγω φύλου. Όμως και καμιά γυναίκα δεν θα απορρίπτεται για μια θέση εξαιτίας του φύλου της.
  • Ο νόμος αυτός θα ισχύει μόνον για τα εποπτικά συμβούλια ή τους μη εκτελεστικούς διευθυντές εισηγμένων εταιρειών, λόγω της οικονομικής σημασίας και της μεγάλης προβολής τους. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν κατάλληλες και αποτρεπτικές κυρώσεις για τις εταιρείες που δεν τηρούν την οδηγία.
  • Ο νόμος αυτός συνιστά προσωρινό μέτρο. Η ισχύς του θα λήξει αυτόματα το 2028.
  • Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης, ως συμπληρωματικό μέτρο, μια «ρήτρα ευελιξίας»: την υποχρέωση των εισηγμένων εταιρειών να ορίζουν επιμέρους, αυτορρυθμιστικούς στόχους όσον αφορά την εκπροσώπηση των δύο φύλων μεταξύ των εκτελεστικών διοικητικών στελεχών σε διοικητικά συμβούλια που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020 (ή το 2018 για τις δημόσιες επιχειρήσεις). Οι εταιρείες οφείλουν να υποβάλλουν ετησίως εκθέσεις σχετικά με τη σημειωθείσα πρόοδο.

Περισσότερα

«Οι γυναίκες και οι άνδρες σε ηγετικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2013, αξιολόγηση της κατάστασης και της πρόσφατης προόδου»:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

Βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Σχετικά δελτία Τύπου – Γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Ιστοσελίδα της αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιτρόπου Δικαιοσύνης Βίβιαν Ρέντιγκ:

http://ec.europa.eu/reding

Ακολουθήστε την αντιπρόεδρο στο Τουίτερ:

@VivianeRedingEU