Ανάσα για τα Ελληνικά νοικοκυριά

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο που αφορά το "πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες" που τροποποιεί τον Νόμο 3869/10 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Η κατάθεση του νομοσχεδίου έγινε χθες από το υπουργείο Ανάπτυξης, μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ενώσεις καταναλωτών, εκπροσώπους τραπεζών κλπ) και τη θετική στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ενώ το σχέδιο νόμου θα συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, δεδομένου ότι αποτελεί προϋπόθεση για την εκταμίευση της δόσης από το Eurogroup.

Θεσπίζεται πρόγραμμα διευκόλυνσης δανειοληπτών, σύμφωνα με το οποίο ενήμεροι δανειολήπτες που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια για τα ενυπόθηκα δάνειά τους, υπάγονται σε πρόγραμμα διευκόλυνσης για την εξόφληση των εκκρεμών απαιτήσεων με περίοδο χάριτος μέγιστης διάρκειας 48 μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις.

Δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν:

1. μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα,

2. όσοι έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας (η δραστηριότητά τους παρέχεται αποκλειστικά σε ένα νομικό πρόσωπο),

3. άνεργοι με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, αγροτικά εισοδήματα κλπ) έως 25.000 ευρώ και εφόσον αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 20% από 01.01.2010 έως σήμερα.

Επιπλέον το ως άνω ποσό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ (δηλαδή έως 30.000 ευρώ ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα) για πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή/και μόνιμη αναπηρία και για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Ποια δάνεια υπάγονται:

Υπάγονται απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύματα που δεν έχουν καταγγελθεί και για τις οποίες έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, η αντικειμενική αξία της οποίας δεν ξεπερνά τις 180.000 ευρώ.

Προϋποθέσεις υπαγωγής:

1. το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν ξεπερνά σε αντικειμενική αξία τις 250.000 ευρώ (300.000 ευρώ για τρίτεκνους, πολύτεκνους και πάσχοντες από βαριά ασθένεια)

2. το σύνολο των καταθέσεων που βρίσκονται στη κατοχή του νοικοκυριού δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ (15.000 ευρώ για τρίτεκνους, πολύτεκνους και πάσχοντες από βαριά ασθένεια)

3. το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του νοικοκυριού (κεφάλαιο) δεν ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.

Τι χορηγείται:

Περίοδος χάριτος 48 μηνών.

Άμεση μείωση της μηνιαίας καταβολής στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματός του νοικοκυριού.

Η δόση καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα προσαρμόζεται σε πιθανή μεταβολή του εισοδήματος.

Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται κατά 48 μήνες και η αποπληρωμή του μετά την περίοδο χάριτος συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης χωρίς καμία επιβάρυνση για το δανειολήπτη.

Ειδικότερα:

Για ετήσια καθαρά εισοδήματα έως 15.000 ευρώ το επιτόκιο που προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου περιορίζεται στο 1,25% (0,75% + βασικό επιτόκιο ΕΚΤ) και με βάση αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση κατά την περίοδο χάριτος.

Για τους ανέργους με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα 6 μηνών εντός της περιόδου χάριτος.

Επικαιροποίηση και εξορθολογισμός του ν. 3869/2010

Ενισχύεται η αποτελεσματικότητα του νόμου διότι οι μακροχρόνιες δικαστικές εκκρεμότητες έχουν θέσει σε ομηρία πολλούς δανειολήπτες και με τον τρόπο αυτό καθυστερεί η επάνοδός τους στην οικονομική δραστηριότητα.

-Βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας με την πρόβλεψη ότι θα αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 50% + 1 των απαιτήσεων και όχι την πλήρη ομοφωνία (100%) που απαιτούνταν μέχρι σήμερα προκειμένου να επέλθει προδικαστικός συμβιβασμός.

-Προβλέπεται καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας. Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το Δικαστήριο αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση της απόφασης. Η ελάχιστη καταβολή προτείνεται στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως.

-Ορίζεται υποχρεωτικά αντίκλητος στην ελληνική επικράτεια στις περιπτώσεις εκχώρησης απαιτήσεων σε αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται ως αντίκλητος η τράπεζα που παρείχε το δάνειο. 

-Παρέχεται δυνατότητα αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και μετά την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση, προστατεύοντας τον έτσι από καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος του.

– Καταργείται η διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού που προβλέπεται στο άρθρο 7 Ν. 3869/2010.

Όπως αναφέρουμε τα πολλά, ομολογουμένως, σφάλματα της τωρινής Κυβέρνησης, έτσι θα πρέπει να της πιστώνουμε και τα όποια σωστά πράττει. Το παρόν νομοσχέδιο θα έχει, εφόσον ψηφιστεί, μόνο θετικό αντίκτυπο όσον αφορά τους υπερχρεωμένους Έλληνες δανειολήπτες.

 Δίδεται, δηλαδή, πλέον η δυνατότητα υπαγωγής στο παρόν νομοσχέδιο περί ρύθμισης οφειλών και σε μια άλλη κατηγορία δανειοληπτών, αυτών που είναι συνεπείς στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Έως τώρα η δυνατότητα δικαστικής ρύθμισης δανειακών οφειλών, διδόταν μόνο σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις είχαν καταγγελθεί από τις πιστώτριες Τράπεζες, γεγονός αναμφισβήτητα άδικο για αυτούς που εξυπηρετούσαν τα δάνειά τους. Οι όροι, δε, της αποπληρωμής όπως αναφέρονται παραπάνω είναι αρκετά ευνοϊκοί και θα αποτελέσουν "βαθιά ανάσα" για πολλά ελληνικά νοικοκυριά τα οποία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να υπαχθούν στον Ν. 3869/2010, όπως αυτός ισχύει ως σήμερα.

Το παρόν νομοσχέδιο έχει θετικά σημεία και για τις ελληνικές Τράπεζες, οι οποίες βλέποντας τον αριθμό των λεγόμενων "κόκκινων" δανείων του χαρτοφυλακίου τους να είναι ήδη πολύ μεγάλος και ενόψει και της επικείμενης αξιολόγησής τους από την εταιρεία "BlackRock", η οποία ουσιαστικά θα αποφανθεί επί της βιωσιμότητας τους, έχουν την ευκαιρία να εισπράξουν κάποια χρήματα και να βελτιώσουν τινί τρόπω την θέση τους. Τα χρήματα που θα εισπράξουν θα είναι λιγότερα μεν από αυτά που υπολογίζανε, ωστόσο, θα αποφύγουνε τον "εφιάλτη" του Ν.3869/2010, ο οποίος δεν προέβλεπε ως όρο υπαγωγής σε αυτόν την καταβολή ενός ελάχιστου ποσού ως δόση από τον οφειλέτη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όσοι οφειλέτες υπάγονταν στον ως άνω Νόμο, να μην πληρώνουν ούτε ένα ευρώ στις δανείστριες Τράπεζες μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεσή τους. Το δε  κωμικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι σε αρκετά Ειρηνοδικεία της χώρας οι αιτήσεις του Ν.3869/2010 προσδιορίζονται για να δικαστούν σε Α΄ Βαθμό το έτος 2021! Και μπορεί οι Ελληνικές Τράπεζες να είναι υπαίτιες για πολλά δεινά που έπληξαν τον κοινωνικό ιστό της Ελλάδας, ωστόσο σε περίπτωση κατάρρευσής τους, το κόστος της διάσωσης τους θα το επωμιστεί και πάλι ο Ελληνικός Λαός. Τα παραδείγματα άλλων χωρών επαρκούν για να αποδείξουν τον ως άνω ισχυρισμό μου.

Ας υποδεχτούμε, λοιπόν, με θετική διάθεση το νέο νομοσχέδιο και ας ευχηθούμε να αποτελέσει αυτό εφαλτήριο για μια σειρά φιλολαϊκών μέτρων εκ μέρους της τωρινής Κυβέρνησης