Αντίστροφη μέτρηση για τους οφειλέτες | Katerini News | Ειδήσεις Κατερίνη

Αντίστροφα έχει αρχίσει να μετράει ο χρόνος για τους οφειλέτες του Δημοσίου που επιθυμούν να εξοφλήσουν εφάπαξ τα χρέη που είχαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2012, ώστε να πετύχουν έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί, αφού απομένουν 15 ημέρες έως και την 1η Ιουλίου, οπότε και λήγει η σχετική προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Ωστόσο, ακόμη η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με επικεφαλής τον κ. Χάρη Θεοχάρη, δεν έχει εκδώσει τη διευκρινιστική εγκύκλιο με τις προϋποθέσεις και τους όρους, παρά το γεγονός μάλιστα ότι την περασμένη Παρασκευή 14 Ιουνίου στην ιστοσελίδα της είχε ανακοινώσει ότι η εν λόγω εγκύκλιος θα δημοσιοποιείτο χθες. Πάντως, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του Ν. 4152/2013 έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη της όσο και σε αυτόν της ΓΓΠΣ (http://www.gsis.gr), οι σχετικές αποφάσεις αλλά και κατατοπιστικοί πίνακες που αναφέρονται τόσο στις προϋποθέσεις υπαγωγής των οφειλών στα νέα προγράμματα ρύθμισης όσο και στα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με την naftermporiki.gr oσοι οφειλέτες επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα των 48 έως 100 δόσεων θα πρέπει να υποβάλουν έως και μεθαύριο, Πέμπτη 20 Ιουνίου τις, σχετικές αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, Τελωνεία, για οφειλές έως 1,5 εκατ. ευρώ ή για ποσά μεγαλύτερα στην Επιχειρηματικά Μονάδα Είσπραξης).

Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης για όσους κάνουν χρήση της τελευταίας ευκαιρίας και του ανώτατου ορίου των 100 δόσεων ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού μηνιαίου καθαρού εισοδήματός τους, ως εξής:

* 5% για μέχρι 500 ευρώ και πάντως όχι κάτω των 15 ευρώ.

* 6% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα από 501 ευρώ και μέχρι 1.000 ευρώ.

* 7% από 1.001 ευρώ και μέχρι 1.500 ευρώ.

* 10% από 1.501 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ.

* 20% από 2.001 ευρώ και μέχρι 5.000 ευρώ.

* 30% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των 5.000 ευρώ, ενώ για υψηλότερα ποσά απαιτείται έγκριση της αρμόδιας ΔΟΥ ότι οι οφειλές δεν μπορούν να εξοφλήσουν σε 48 δόσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις διατάξεις του νόμου 4152/2013 στους οφειλέτες που θα εξοφλήσουν τα παλαιά τους χρέη σε έως και 48 δόσεις παρέχεται:

α) Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 50%, εφόσον η καταβολή πραγματοποιηθεί εφάπαξ έως και την 30.6.2013.

β) Απαλλαγή 40% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον οφειλή εξοφληθεί έως και 30.6.2014.

γ) Απαλλαγή 35% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον οφειλή εξοφληθεί έως και 30.6.2015.

δ) Απαλλαγή 30% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον εξοφληθεί έως και 30.6.2016.

ε) Απαλλαγή 25% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον εξοφληθεί έως και 30.6.2017.

Στην εν λόγω ρύθμιση έπειτα από επιλογή του οφειλέτη μπορούν να υπαχθούν:

α) Βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.

β) Βεβαιωμένες έως και την 31.12.2012 οφειλές με ημερομηνία καταβολής από 01.01.2013.

γ) Βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον υφίστανται και άλλες ληξιπρόθεσμες έως και την ανωτέρω ημερομηνία μη ρυθμισμένες οφειλές οι οποίες υπάγονται υποχρεωτικά. Στην περίπτωση υπαγωγής στην νέα ρύθμιση επέρχεται απώλεια των ανωτέρω διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών.

δ) Βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων με το μεγαλύτερο αριθμό των εναπομενουσών δόσεων των υπαγόμενων  ρυθμίσεων και με την προϋπόθεση ότι ο ανώτατος αριθμός δόσεων δεν υπερβαίνει τις 48 και δεν εκτείνεται πέραν της 30ής Ιουνίου 2017. Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση επέρχεται απώλεια των ανωτέρω διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών.

Οι όροι υπαγωγής και τα προσκομιζόμενα στοιχεία

Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης για όσους κάνουν χρήση της τελευταίας ευκαιρίας και του ανώτατου ορίου των 100 δόσεων ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού μηνιαίου καθαρού εισοδήματός τους.

α) Για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού.

β) Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας καθώς και τις περιοδικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής, καθώς και να είναι ενήμεροι για τις οφειλές τους με ημερομηνία καταβολής από την 01.01.2013.

γ) Ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986:

α) να δηλώνει το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), όπως το ετήσιο εισόδημά του, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς IBAN, οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους.

β) Για ποσό βασικής οφειλής άνω των 75.000 ευρώ να προσκομίζει και βεβαίωση από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού. 

γ) Για ποσό βασικής οφειλής άνω των 300.000 ευρώ, εκτός των ανωτέρω απαιτείται ακόμη διασφάλιση της οφειλής, η οποία μπορεί να συνίσταται (διαζευτικά ή σωρευτικά) σε προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων, πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής.

δ) Η αρμόδια (ΔΟΥ ή τελωνείο) υπηρεσία μπορεί να ζητεί διασφάλιση της οφειλής και σε περιπτώσεις συνολικής βασικής οφειλής κάτω των 300.000 ευρώ, μετά την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο. Η μη προσκόμιση εγγύησης αποτελεί λόγο απώλειας της ρύθμισης.

Ποιες κατηγορίες εξαιρούνται της ρύθμισης

Σε κάθε περίπτωση εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση για την εξόφληση χρεών προς το Δημόσιο οι εξής:

α) Οφειλέτες των οποίων οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία απωλέσθη με υπαιτιότητα του φορολογούμενου μετά την 26η Απριλίου 2013.

β) Οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. Αυτό θα δηλώνεται υπεύθυνα από τον οφειλέτη και θα ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει ή δειγματοληπτικά κατά την κρίση της.

Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη και για τις ως άνω οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής.

Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, οπότε ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων αυτής και μέχρι τον έλεγχο των δηλουμένων ή και προσκομιζόμενων στοιχείων από την αρμόδια (ΔΟΥ ή τελωνείο) υπηρεσία.

Εάν, εντός έξι μηνών από την καταβολή της πρώτης δόσης δεν προκύψει απώλεια αυτής, η χορηγηθείσα ρύθμιση θεωρείται οριστική.